Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:

Predávajúci:

Escentaz – Mgr. Alica Eszenyiová 

Školská 48

Bačka 076 84

IČO: 50997807

DIČ: 1086016569

IČ DPH: SK1086016569

Telefón: +421 944 49 49 29

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trebišov. Dodávateľ je platcom DPH. Prevádzka elektronického obchodu: http://www.escentaz.com/

Kupujúci:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Escentaz uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.Tovar

tovar, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Dostupnosť na predajni v detaile produktu na internetových stránkach elektronického obchodu je aktualizovaná jedenkrát denne. Tovar v ponuke internetového obchodu nie je možné rezervovať.

2. Základné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu/e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

4. Základné práva a povinnosti predávajúceho

• dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
• má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
• má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5. Základné práva a povinnosti kupujúceho

• minimálna hodnota objednávky, pre bezplatné doručenie, po odpočítaní všetkých zliav je 100,- EUR
• v prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkých zliav, nižšia ako 100,- EUR, účtujeme prepravné podľa tabuľky poštovného https://www.escentaz.com/doprava v rámci Slovenskej republiky
• je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 10,- EUR
• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

6. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bačke, dňa 20.04.2020

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č.3, 043 79 Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 055/6220 781

fax č.: 055/6224 547

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.